lost camera on szwagropol bus from Zakopane to Krakow

I left my Canon digital camera on the bus from Zakopane to Krakow on 11-9-2010 from 8:00 to 11:00. The pictures on it are very important to my wife and I. Please let me know if you found it. I will pay 300 zl if you can help me to recover the pictures from the memory card. Thank you, Donald Miller millerdjm at gmail (001) 440 821 6692 Zostawi³am aparat cyfrowy Canon na autobus z Zakopanego do Krakowa 09.11.2010 w godzinach od 8:00 do 11:00. Zdjêcia na nim s¹ bardzo wa¿ne dla mojej ¿ony i I. Proszê daæ mi znaæ, jeœli znalaz³. Zap³acê 300 z³, czy mo¿esz mi pomóc odzyskaæ zdjêcia z karty pamiêci. Dziêkujê. Donald Miller +001 440 821 6692

- Posted by atldjm from Poland on Sep 12th, 2010

not shown